دوره ها

دوره های آموزشی

چینش بر اساس :
فیلترها

مجموعه

انگلیسی
90روز ، 30 جلسه
1,600,000تومان
پیشرفته
90روز ، 30 جلسه
افزودن به علاقه مندی
1,600,000تومان
انگلیسی
90روز ، 30 جلسه
1,900,000تومان
پیشرفته
90روز ، 30 جلسه
افزودن به علاقه مندی
1,900,000تومان
انگلیسی
90روز ، 30 جلسه
2,500,000تومان
پیشرفته
90روز ، 30 جلسه
افزودن به علاقه مندی
2,500,000تومان
انگلیسی
45 روز، 15 جلسه
900,000تومان
پیشرفته
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
900,000تومان
انگلیسی
45 روز، 15 جلسه
500,000تومان
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
500,000تومان
انگلیسی
45 روز، 15 جلسه
380,000تومان
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
380,000تومان
انگلیسی
45 روز، 15جلسه
430,000تومان
45 روز، 15جلسه
افزودن به علاقه مندی
430,000تومان
انگلیسی
45 روز 15 جلسه
550,000تومان
پیشرفته
45 روز 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
550,000تومان
انگلیسی
45 روز، 15 جلسه
500,000تومان
پیشرفته
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
500,000تومان
فرانسه
45 روز، 15 جلسه
650,000تومان
پیشرفته
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
650,000تومان
فرانسه
45 روز، 15 جلسه
550,000تومان
پیشرفته
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
550,000تومان
فرانسه
45 روز، 15 جلسه
450,000تومان
پیشرفته
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
450,000تومان
آلمانی
45 روز، 15 جلسه
550,000تومان
پیشرفته
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
550,000تومان
آلمانی
45 روز، 15 جلسه
650,000تومان
پیشرفته
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
650,000تومان
آلمانی
45 روز، 15 جلسه
450,000تومان
پیشرفته
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
450,000تومان
ایتالیایی
45 روز، 15 جلسه
550,000تومان
پیشرفته
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
550,000تومان
اسپانیایی
45 روز، 15 جلسه
550,000تومان
پیشرفته
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
550,000تومان
ترکی
45 روز، 15 جلسه
550,000تومان
پیشرفته
45 روز، 15 جلسه
افزودن به علاقه مندی
550,000تومان
Layer 1
آدرس سایت موسسه به mahanasa.com تغییر کرد لطفا از این پس از آدرس جدید استفاده نمایید